Werkveld

Voorbeelden van mogelijke trainingen (evt. on the Job):


O
mgaan met agressie / moeilijk verstaanbaar gedrag / onbegrepen gedrag,  denk hierbij bijv. aan:
- basistraining (programma van 4 dagdelen)
- teamtraining (op maat gemaakt minimaal 2 dagdelen)
- opvang na agressie incidenten
Deze trainingen zijn gericht op preventie en de-escaleren; er worden geen fysieke (holding) technieken aangeleerd.

Inzicht en vaardigheden aanleren in het weer gangbaar, leefbaar, werkbaar maken van (bijna) vastgelopen situaties

Wet zorg en dwang

Teambuilding

Ondersteuning en/of bijscholing / training van bijv. taxichauffeurs en/of begeleiders in het doelgroepenvervoer


Etc.


Visitatie:


Door mijn nauwe betrokkenheid tot de zorg- en dienstverlening zullen medewerkers tijdens de visitatie begrip ervaren voor belemmeringen en dilemma's,

terwijl ze tegelijkertijd gestimuleerd worden na te denken over hoe ze daar (beter) mee om kunnen gaan.

Casemanagement:


in complexe en/of (bijna) vastgelopen ondersteuningssituaties.

Voor mij als casemanager staat het belang van de cliënt(en) in deze altijd voorop.


Als casemanager werk ik nauw samen met de zorgverleners, familie en andere betrokkenen bij de cliënt(en).

Coordinatie Zorg RI&E:


Als (kleine) zorgorganisatie met werknemer(s) in dienst bent

u verplicht om een RI&E uit te voeren. Op basis van de Arbo-wet dient u goed voor uw medewerker(s) te zorgen.


Middels de Zorgrie, wat een erkend branche-instrument voor Zorginstellingen in Nederland is, coördineer ik graag de uitvoering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), inclusief het Plan van Aanpak en de opvolging hiervan voor u.

Interne Audit:


U bent als kleine (zorg)organisatie bijv. ISO 9001 of HKZ  gecertificeerd en moet of wilt  interne audits uit (laten)

voeren.


U kunt en mag uw eigen werkzaamheden niet zelf auditen,

of u heeft bijv. geen tijd of medewerkers beschikbaar om

dit te doen. Ik  voer dan graag de interne audit(s) voor u uit.


Werkwijze:


Elke samenwerking begint met een (telefonische) kennismaking.

Tijdens het kennismakingsgesprek worden uw vraag en uw verwachtingen besproken.


Vervolgens wordt een offerte gemaakt en toegestuurd.

In deze offerte zijn tevens het programma, de inhoudelijke afspraken, het btw nummer,  etc. beschreven.